Družstvo a GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Správcem osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je:

Bytové družstvo v Orlové

se sídlem Masarykova třída 1326, 735 14 Orlová-Lutyně, IČ: 00052001
zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl DrXXII, vložka 34
e-mail:  bdorlova@bdorlova.cz, web: www.bdorlova.cz, tel.: 596 540 111 (dále jako „správce“).

Osobním údajem se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů na základě následujícího právního základu:

 • smluv, jejichž smluvní stranou je subjekt údajů, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR; poskytnutí osobních údajů je povinností, neboť bez poskytnutí osobních údajů není možné tuto smlouvy uzavřít či splnit povinnosti, které z těchto smluv vyplývají či vznikly na jejich základě;
 • žádost subjektu údajů o provedení opatření přijaté před uzavřením smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
 • souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR;
 • plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

 

Účelem zpracování osobních údajů je:

 • uzavření smluv, jejichž smluvní stranou je subjekt údajů, včetně poskytnutí plnění vyplývajícího z těchto smluv, jakož i uplatnění a vyřízení případných vzájemných nároků smluvních stran ze smluv (např. nároky z vadného plnění);
 • plnění zákonných povinností správce dle platných právních předpisů;
 • V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů je účel tohoto zpracování vymezen v uděleném souhlasu subjektu údajů se zpracováním jeho osobních údajů.

 

Příjemci osobních údajů jsou:

 • subdodavatelé správce (včetně dalších osob), které správce použije k poskytnutí plnění vyplývajících ze smluv, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, k uplatnění či k vyřízení nároků vzniklých na základě smluv;
 • orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány);
 • osoby zajišťující správci služby v oblasti sofwaru a hardwaru (zejména údržba informačního systému a informačních technologií);
 • ekonomický, účetní, daňový nebo právní poradce správce;
 • další příjemci dle potřeb či pokynů subjektu údajů.

V případě zpracování osobních údajů subjektu údajů v souvislosti se smlouvou, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, budou osobní údaje zpracovávány po dobu platnosti uzavřených smluv a po dobu nezbytnou k uplatnění a k vyřízení případných vzájemných nároků smluvních stran vzniklých ze smluv nebo na jejích základě.

V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů budou osobní údaje zpracovávány po dobu, než je tento souhlas subjektem údajů odvolán, nejdéle však po dobu, která vyplývá z takto uděleného souhlasu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

V ostatních případech je doba, po kterou je správce oprávněn zpracovávat osobní údaje subjektu údajů, dána povahou právního základu, na základě kterého jsou správcem takto oprávněn zpracovávat osobní údaje subjektu údajů, vždy však po dobu nezbytně dlouhou pro daný účel zpracovávání osobních údajů.

Po skončení doby, po kterou je správce oprávněn zpracovávat osobní údaje, správce naloží s osobními údaji v souladu s platnou právní úpravou.

Subjekt údajů má právo:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR Subjekt údajů má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje subjektu údajů má subjekt údajů právo kdykoli doplnit
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR Právo na výmaz osobních údajů představuje povinnost správce zlikvidovat osobní údaje subjektu údajů, pokud jsou splněny určité podmínky a subjekt údajů o tento výmaz svých osobních údajů požádá
 • právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR Subjekt údajů má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování osobních údajů subjektu údajů
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR Právo na přenositelnost údajů opravňuje subjekt údajů získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně subjekt údajů předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR Je-li zpracování osobních údajů založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů Je-li zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů, je subjekt údajů oprávněn odvolat tento souhlas písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený výše. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jestli osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené mezi správcem a subjektem údajů, nikoli na základě souhlasu se zpracováním. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním
 • právo podat stížnost V případě, že bude subjekt jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může subjekt údajů podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

Správce prohlašuje, že:

 • přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů;
 • přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě;
 • k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Správce se zavazuje, že bude osobní údaje zpracovávat v souladu s platnými právními předpisy.

Další aktuality