Potřebuji vyřídit

Vzorový nadpis zjjj

Zde najdete důležité informace, které vás mohou zajímat.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa bbbbbbbbbb

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Vivamus porttitor turpis ac leo. Sed elit dui, pellentesque a, faucibus vel, interdum nec, diam. Maecenas libero. Nulla non lectus sed nisl molestie malesuada. Aliquam ornare wisi eu metus. Etiam neque. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Vivamus porttitor turpis ac leo. Sed elit dui, pellentesque a, faucibus vel, interdum nec, diam. Maecenas libero. Nulla non lectus sed nisl molestie malesuada. Aliquam ornare wisi eu metus. Etiam neque. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Vivamus porttitor turpis ac leo. Sed elit dui, pellentesque a, faucibus vel, interdum nec, diam. Maecenas libero. Nulla non lectus sed nisl molestie malesuada. Aliquam ornare wisi eu metus. Etiam neque. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Vivamus porttitor turpis ac leo. Sed elit dui, pellentesque a, faucibus vel, interdum nec, diam. Maecenas libero. Nulla non lectus sed nisl molestie malesuada. Aliquam ornare wisi eu metus. Etiam neque. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Nájemce, který má v úmyslu provést úpravu bytu si musí nejprve vyřídit souhlas bytového družstva k úpravě bytu. Žádost lze podat písemně volnou formou nebo vyplněním formuláře Stavební úpravy v bytě, kterou doručí na adresu sídla družstva. V jedné žádosti může být uvedeno více úprav. Žádost bude postoupena k vyřízení na technický úsek družstva. S výsledkem vyřízení žádosti bude žadatel písemně vyrozuměn. Při kladném vyjádření obdrží žadatel souhlas družstva včetně podmínek provedení. V případě nesouhlasu bude žadateli sdělen důvod nesouhlasného stanoviska. Žádosti jsou družstvem zpravidla vyřizovány do jednoho měsíce od doručení kompletní žádosti. Za udělení souhlasu je nutné zaplatit poplatek v aktuální výši dle Zásady č. 10.

Upozorňujeme, že dle stanov čl. 39 odst. 1 člen – nájemce družstevního bytu nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě bez předchozího souhlasu družstva, a to ani na svůj náklad. V případě porušení této povinnosti je družstvo oprávněno požadovat, aby nájemce provedené úpravy a změny bez odkladu na vlastní náklady odstranil.

V případě, že z Vaší strany došlo k poškození indikátoru topných nákladů (odpařovacího nebo elektronického) je důležité o této skutečnosti bezodkladně uvědomit bytové družstvo. Vyplňte tiskopis, který naleznete zde a doručte jej osobně nebo písemně na adresu Bytového družstva v Orlové, využít můžete také e-mailovou adresu bdorlova@bdorlova.cz.

Vaše náklady na spotřební složku budou vypočteny dle platných předpisů. Výpočet je stanoven zákonem č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, v platném znění, je řešen rovněž ve směrnici Bytového družstva v Orlové č. 2/2016 a to následovně:

„Neumožní-li příjemce služeb instalaci stanovených měřidel podle zákona o metrologii s platným ověřením nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění nebo přes opakované prokazatelné upozornění neumožní jejich odečet anebo je neoprávněně ovlivní, upraví se rozúčtování nákladů na vytápění tak, že se u takového příjemce služeb určí spotřební složka nákladů jako součin  podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru, u něhož není znám údaj z měření, a trojnásobku průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadajících na 1 m2 započitatelné podlahové plochy u ostatních příjemců služeb.“

Upozorňujeme, že v případě poškození měřiče se nejedná o poruchu, kterou nezavinil uživatel bytu, a nelze postupovat dle Vyhlášky 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, v platném znění, § 5 odst. 4.

Odečty náměrů indikátorů topných nákladů se provádí 1x ročně v průběhu odečtového období, které je stanoveno rozmezím od 1.12. do 19.12. daného kalendářního roku. Smluvní odečtář informuje vlastníky a nájemce bytů o termínu provedení odečtů prostřednictvím oznámení, které vyvěsí nejméně tři dny předem na viditelném místě ve společných prostorách domu, tuto informaci vhodí rovněž do všech poštovních schránek. Oznámení o provádění odečtů obsahuje také telefonický kontakt pro případné sjednání náhradního termínu.

Nájemci nezpřístupněných bytů jsou kontaktováni formou doporučeného dopisu s dodejkou, jímž jsou vyzváni ke sjednání náhradního termínu. Náhradní odečty lze na základě této výzvy provést do data konečné uzávěrky, jež je stanoveno na 15. leden následujícího roku, případně poslední pracovní den před tímto datem.

Odečet provádí smluvní odečtář vždy prostřednictvím jednotného etalonu (měřícího pouzdra) pomocí milimetrové stupnice. Odečet nelze provést jiným způsobem ani osobou, rovněž nelze provést po datu konečné uzávěrky.

Sledujte, prosím, ve výše uvedeném období informační tabuli a věnujte pozornost obsahu své poštovní schránky, abychom předešli plnění ustanovení Čl. A odst. 6 Směrnice č. 2/2016 v případě, že nebude odečet proveden.

Přeplatky vyúčtování služeb je možné zasílat přímo na Váš bankovní účet. Odpadá čekání ve frontě na poště s poštovní poukázkou, peníze máte k dispozici rychleji.

Stačí vyplnit požadovaný formulář a  osobně (datovou schránkou) ho doručit na ekonomický úsek družstva – kancelář nájem. Máte-li na družstvu ověřený kontaktní e-mail můžete zaslat vyplněný a podepsaný formulář i  tímto způsobem. Doručovací e-mail: zubickova@bdorlova.cz

Totožnost žadatele musí být ověřena zaměstnancem ekonomického úseku a následně bude zasílání implementováno do systému.

Zálohu lze změnit pouze u teplé a studené vody a tepla pro vytápění. Pro změnu musí být oprávněné důvody např. změna počtu osob, dlouhodobý pobyt mimo byt, nedoplatek z předchozího vyúčtování a pod.

Změnu záloh lze provést na základě žádosti doručené na družstvo nebo zaslané z ověřeného kontaktního e-mailu na zubickova@bdorlova.cz nebo osobně  od 13. 5. 2024 na oddělení nájmu v úředních hodinách. 

Jak se navýšily ceny naleznete ZDE.

E-ITN 30.xx

je moderní elektronický přístroj určený k poměrovému rozdělování nákladů na teplo u domů s centrálním vytápěním. Snímáním teploty otopného tělesa i teploty místnosti zajišťuje přesné měření spotřební hodnoty otopného tělesa. Díky integrovanému rádiovému vysílači není při odečtech naměřených hodnot vyžadována přítomnost uživatele bytu ani cizích osob, které v minulosti prováděly odečty odpařovacích měřičů. Údaje z přístroje jsou správci poskytovány dálkovým přenosem a slouží jako podklad pro vyúčtování služeb.

Každý uživatel si může kdykoliv zkontrolovat aktuální hodnotu v probíhajícím zúčtovacím období i archivní hodnotu za minulé zúčtovací období na LC displeji. Ten je pro lepší dostupnost umístěn na horní straně přístroje.

Dojde-li k neoprávněnému otevření indikátoru, přístroj uloží datum porušení elektronické plomby do paměti a
zároveň přestane zobrazovat naměřená data na displeji. Na displeji lze zobrazit pouze nápis „ oPEn“, který
signalizuje porušení elektronické plomby. Indikátor pokračuje dále v měření a vysílání naměřených dat!

Při řešení stížnosti je nutné postupovat v souladu se Zásadou č.15/2024. Zejména musí být jednoznačně identifikováno „Kdo si na koho nebo na co stěžuje“. Je nutné uvádět i data kdy se skutečnost udála a zda byla situace řešena např. městskou policií nebo jiným orgánem. Stížnost v souladu s touto zásadou je možné doručit na družstvo nebo projednat na členské schůzi samosprávy. 

Poz. Veškeré vnitřní předpisy jsou k dispozici po přihlášení do členské zóny nebo přes správce Vašeho domu.

Individuální úpravy v bytech

Nájemce, který má v úmyslu provést úpravu bytu si musí nejprve vyřídit souhlas bytového družstva k úpravě bytu. Žádost lze podat písemně volnou formou nebo vyplněním formuláře Stavební úpravy v bytě, kterou doručí na adresu sídla družstva. V jedné žádosti může být uvedeno více úprav. Žádost bude postoupena k vyřízení na technický úsek družstva. S výsledkem vyřízení žádosti bude žadatel písemně vyrozuměn. Při kladném vyjádření obdrží žadatel souhlas družstva včetně podmínek provedení. V případě nesouhlasu bude žadateli sdělen důvod nesouhlasného stanoviska. Žádosti jsou družstvem zpravidla vyřizovány do jednoho měsíce od doručení kompletní žádosti. Za udělení souhlasu je nutné zaplatit poplatek v aktuální výši dle Zásady č. 10/2022.

Upozorňujeme, že dle stanov čl. 39 odst. 1 člen – nájemce družstevního bytu nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě bez předchozího souhlasu družstva, a to ani na svůj náklad. V případě porušení této povinnosti je družstvo oprávněno požadovat, aby nájemce provedené úpravy a změny bez odkladu na vlastní náklady odstranil.