Individuální úpravy v bytech

Nájemce, který má v úmyslu provést úpravu bytu si musí nejprve vyřídit souhlas bytového družstva k úpravě bytu. Žádost lze podat písemně volnou formou nebo vyplněním formuláře Stavební úpravy v bytě, kterou doručí na adresu sídla družstva. V jedné žádosti může být uvedeno více úprav. Žádost bude postoupena k vyřízení na technický úsek družstva. S výsledkem vyřízení žádosti bude žadatel písemně vyrozuměn. Při kladném vyjádření obdrží žadatel souhlas družstva včetně podmínek provedení. V případě nesouhlasu bude žadateli sdělen důvod nesouhlasného stanoviska. Žádosti jsou družstvem zpravidla vyřizovány do jednoho měsíce od doručení kompletní žádosti. Za udělení souhlasu je nutné zaplatit poplatek v aktuální výši dle Zásady č. 10/2022.

Upozorňujeme, že dle stanov čl. 39 odst. 1 člen – nájemce družstevního bytu nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě bez předchozího souhlasu družstva, a to ani na svůj náklad. V případě porušení této povinnosti je družstvo oprávněno požadovat, aby nájemce provedené úpravy a změny bez odkladu na vlastní náklady odstranil.

Další aktuality