Hlasování na členské schůzi

Hlasování na členské schůzi

  1. Členská schůze samosprávy je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů samosprávy. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů samosprávy, pokud zákon a stanovy neurčují jinak.
  2. V případě rozhodování dle Směrnice č. 1 je pro platnost usnesení zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů samosprávy.
  3. Není-li v hodinu uvedenou pro konání členské schůze samosprávy přítomna nadpoloviční většina jejich členů, může se schůze konat o čtvrt hodiny později za přítomnosti nejméně tří členů samosprávy. Může však jednat a rozhodovat pouze o těch záležitostech, které byly uvedeny na pořadu jednání. K platnosti usnesení v tomto případě se vyžaduje souhlas dvou třetin přítomných členů. Ustanovení tohoto odstavce neplatí při rozhodování podle Směrnice č. 1.
  4. Každému členu družstva (společným členům-manželům) náleží jeden hlas.
  5. Člen samosprávy má právo účastnit se jednání a rozhodování členské schůze samosprávy osobně nebo prostřednictvím svého zástupce. Zmocnění musí mít vždy písemnou formu a musí obsahovat rozsah zmocnění. Zmocnění vč. prezenční listiny přítomných členů tvoří přílohu zápisu z jednání členské schůze samosprávy.

Další aktuality