POVINNOSTI SPRÁVCE

POVINNOSTI SPRÁVCE

Správce za svou činnost odpovídá členské schůzi samosprávy a je povinen řídit se jejími usneseními.

 

Správce zejména:

a) plní úkoly na úseku předmětu činnosti družstva v okruhu působnosti samosprávy,

b) sleduje technický stav objektu příslušného střediska bytového hospodářství, upozorňuje družstvo na nutnost provedení oprav a údržby a spolupracuje při jejich zajišťování,

c) stará se o zvyšování kultury bydlení, úpravy okolí objektu příslušného střediska bytového hospodářství a ochranu životního prostředí v okruhu působnosti samosprávy,

d) dbá na dodržování domovního řádu a zásad slušnosti mezi členy užívajícími družstevní majetek v okruhu působnosti samosprávy,

e) podle pokynů představenstva sestavuje návrh rozpočtu příslušného střediska bytového hospodářství a po jeho projednání členskou schůzí samosprávy jej předkládá představenstvu,

f) zajišťuje plnění rozpočtu příslušného střediska bytového hospodářství, pečuje o správnost prvotních účetních a jiných dokladů a předává je družstvu k dalšímu zpracování,

g) podle místních podmínek kontroluje správnost vyúčtování nákladů vynaložených družstvem na plnění poskytovaná s užíváním družstevního bytu (nebytového prostoru),

h) průběžně kontroluje tvorbu a čerpání dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice,

i) seznamuje členskou schůzi samosprávy s výsledky hospodaření příslušného střediska bytového hospodářství, s ročním vyúčtováním nájemného za užívání družstevních bytů a

nebytových  prostor a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu,

j) na výzvu se vyjadřuje ke smlouvám o podnájmu bytu (části bytu),

k) projednává návrhy představenstva na vyloučení člena z družstva a oznamuje mu své stanovisko,

l) informuje představenstvo o činnosti a stavu samosprávy,

m) podává členské schůzi samosprávy zprávy o své činnosti a stavu samosprávy a seznamuje ji s činností a celkovým stavem družstva,

n) na výzvu družstva se vyjadřuje ke smlouvám o přenechání družstevního bytu (nebytového prostoru) do nájmu na určitou dobu, uzavíraných podle čl. 32.

 

Správce spolupracuje s představenstvem a správou družstva zejména:

a) vystavuje objednávky na veškerou údržbu vchodu s výjimkou revizí požárního vybavení vchodu, revizí elektrických rozvodů společných prostor a revizí plynu ve vchodu,

b) navrhuje úpravu tvorby dlouhodobé zálohy na opravy a spolurozhoduje o způsobech jejího čerpání,

c) zajišťuje v součinnosti s technikem družstva věcné přejímky oprav a prací provedených dodavatelsky i svépomocí,

d) provádí rozpis úklidu společných prostor a dohled nad úklidem společných prostor, úklidem sněhu a posypem chodníků nebo pozemků ve vlastnictví družstva, pokud není zajištěno

úklidovou firmou,

e) provádí odečty vodoměrů a kontrolu neporušenosti plomb,

f) předává uživatelům proti podpisu vnitrodružstevní poštu, týkající se změn předpisů záloh na nájemné a plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru), roční vyúčtování úhrad za plnění poskytovaná spolu s užíváním bytu apod.,

g) předává informace družstva určené členům,

h) minimálně jednou za rok svolává členskou schůzi samosprávy.

Správce samosprávy, jehož funkce zanikla, je povinen svou agendu předat nově zvolenému nebo pověřenému správci nejpozději ve lhůtě deseti dnů od vyzvání.

Další aktuality