Převody družstevních bytů do osobního vlastnictví člena

Usnesením shromáždění delegátů Bytového družstva v Orlové č. 1.1., ze dne 08.02.1999, bude každému členu družstva, který vyzval družstvo k uzavření smlouvy o převodu bytu do jeho osobního vlastnictví, když jednotka se nachází v domě družstva uvedeného v § 24, zákona 72/94 Sb., a to nejpozději do 30.06.1995, právo na převod zachováno do roku 2030 při dodržení podmínek daných Zásadou č. 12/2023.

Představenstvo Bytového družstva v Orlové schválilo dne 12.10.2023, usnesením č. 91/10/2023, realizaci oprávněných převodů družstevních bytů do vlastnictví členů družstva, a to na základě písemné výzvy člena družstva k převodu bytu do jeho osobního vlastnictví a po úhradě všech závazků člena vůči družstvu. Jedná se zejména o úhradu případných podílů na nesplacených úvěrech vyčíslených družstvem vždy pouze k 31. 12. kalendářního roku vč. doložení všech potřebných údajů člena pro tento převod.  Vyčíslení veškerých závazků člena vůči družstvu a přesný termín jejich úhrady, sdělí družstvo žadateli pouze na základě jeho písemné žádosti. V případě blokace jednotky smluvním či zákonným zástavním právem v katastru nemovitostí, bude vklad vlastnického práva pro člena proveden až po výmazu těchto zástavních práv katastrálním úřadem.

Další aktuality