Probíhají odečty stavů klasických vodoměrů bez možnosti dálkového odečtu a odpařovacích indikátorů topných nákladů (měřičů tepla na radiátorech). Podrobnější informace naleznete  zde.

Informace k převodu družstevního podílu

Pokud člen družstva – převodce doručí na správu družstva Smlouvu o převodu družstevního podílu, musí být opatřena úředně ověřenými podpisy účastníků smlouvy a zároveň obsahovat tyto náležitosti:

  • osobní údaje převodce a nabyvatele,
  • předmět smlouvy,
  • výši základního členského vkladu a členského podílu (ZČV 500 Kč, výši členského podílu lze zjistit na družstvu),
  • ujednání, zda se jedná o úplatný či bezúplatný převod DP,
  • ujednání, že s převodem jsou převáděna veškerá práva, včetně všech dluhů převodce vůči bytovému družstvu a dluhů bytového družstva vůči převodci, které souvisí s užíváním družstevního bytu (převod DP dle nové platné právní úpravy obsahuje i nájem bytu, který přechází na nabyvatele bez nutnosti vystavovat novou Nájemní smlouvu).

Protože převoditelnost družstevního podílu člena bytového družstva nelze dle § 736 zákona o obchodních korporacích omezit ani vyloučit, pokud nabyvatel splňuje podmínky členství, odpovídá za údaje uvedené v této smlouvě převodce. Právní účinky převodu nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné smlouvy o převodu družstevního podílu družstva, ledaže smlouva určí účinky později.

V případě, že člen družstva – převodce využije sepsání smlouvy o převodu DP v sídle BD v Orlové s využitím zaměstnanců správy družstva, je povinen nahlásit na správu družstva zmíněný převod minimálně 5 pracovních dnů před úředním dnem, ve kterém se dostaví spolu s nabyvatelem, do kanceláře č. 22 k vypracování smlouvy o převodu DP. Telefonní kontakt naleznete v rubrice KONTAKTY na úseky BD/SÚ členská evidence.

Dostaví-li se člen družstva – převodce s nabyvatelem DP na správu družstva bez předcházející domluvy či oznámení, vystavují se tak skutečnosti, že nebude možné smlouvu vystavit. Vždy je tedy lepší pro smluvní strany, v rámci urychlení jednání, domluvit veškeré náležitosti a termín předem. K převodu DP je nutno doložit úhradu poplatku za převod v aktuální výši, dle Zásady č. 10.

Výše uvedené údaje korespondují s platnou právní úpravou (nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích) a slouží družstvu ke zpracování dat potřebných do Smlouvy o převodu DP, které vypracovává správa družstva na žádost člena družstva.

Další aktuality