Informace k převodu družstevního podílu

Převod družstevního podílu

Převod nepodléhá souhlasu orgánů družstva, potencionální nabyvatel však musí splňovat podmínky pro členství v družstvu.

Smlouva o převodu družstevního podílu je pak klíčový dokument pro tento převod. Právní účinky převodu nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné smlouvy o převodu družstevního podílu, ledaže smlouva určí účinky později. V souvislosti s převodem je ze strany družstva účtován poplatek za tento úkon.

 

Na co si dát při převodu pozor?

Při převodu družstevního bytu je důležité mít na paměti, že na nabyvatele družstevního podílu přechází práva a povinnosti převádějícího, a to včetně všech dluhů převodce vůči bytovému družstvu a dluhů bytového družstva vůči převodci, které souvisejí s užíváním družstevního bytu převodcem, anebo s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu za podmínek určených stanovami. Před uzavřením smlouvy je proto velmi vhodné, aby převodce nabyvateli doložil aktuální potvrzení družstva o existujících dluzích a předešel tak finančním komplikacím.

 

Darování v rámci rodiny

Převod družstevního bytu na jinou osobu může být realizován formou darování, a to zejména v rodinném kontextu. Dárce družstevního bytu v takových situacích často hledá odpovědi na otázky týkající se možnosti užívání bytu i po jeho darování.

Veškeré informace k uvedenému poskytnou zaměstnanci členské evidence.

 

Družstevní byt předmětem koupě

Družstevní podíl, který představuje právo člena družstva užívat konkrétní byt, může být bezpochyby také předmětem koupě. Při koupi družstevního podílu je třeba velmi pečlivě zkontrolovat všechny související dokumenty, včetně kupní smlouvy družstevního podílu, stanov bytového družstva a nájemní smlouvy. Smlouva o převodu družstevního podílu formou koupě pak vyžaduje pečlivé nastavení smluvních podmínek transakce.

 

V případě sepsání smlouvy o převodu družstevního podílu v sídle družstva s využitím zaměstnanců správy družstva, je vhodné tento převod dohodnout se zaměstnanci předem. Převody se uskutečňují v kanceláři č. 22, 2. patro správní budovy. Telefonní kontakt naleznete v rubrice KONTAKTY/SPRÁVNÍ ÚSEK 2. patro/členská evidence.

Dostaví-li se člen družstva – převodce s nabyvatelem bez předcházející domluvy či oznámení, vystavují se tak zdlouhavějšímu procesu převodu. K převodu je pak nutno doložit úhradu poplatku v aktuální výši, dle Zásady č. 10.

V případě doručení vlastní smlouvy do sídla družstva, musí  tato splňovat veškeré náležitosti korespondující s platnou právní úpravou, opatřena úředně ověřenými podpisy účastníků smlouvy.

Další aktuality