Home Bydlení
Družstevníci
Rozdíly mezi družstevním a vlastnickým bydlením PDF Tisk Email
Pondělí, 14 Prosinec 2020 08:08

Aktuální rozdíly mezi družstevním a vlastnickým bydlením naleznete ZDE.

 
Práva a povinnosti z nájmu bytu PDF Tisk Email
Pondělí, 14 Prosinec 2020 06:59

Práva a povinnosti z nájmu bytu

 1. Se členem - nájemcem družstevního bytu a s manžely - společnými nájemci mohou na základě jejich práva v bytě bydlet jejich příbuzní v řadě přímé, sourozenci, zeť a snacha, registrovaný partner, jakož i osoby, které žijí s členy-nájemci ve společné domácnosti. Počet těchto osob a jeho změnu je povinen člen - nájemce neprodleně oznámit družstvu, nejpozději do jednoho měsíce od doby, kdy ke změně došlo. Pokud člen - nájemce nesplní tuto povinnost, považuje se to za hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu.

 2. Kromě práva užívat byt má člen - nájemce družstevního bytu a na základě jeho práva i osoby, které s ním bydlí, právo užívat společné prostory a zařízení domu, jakož i požívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu.

 3. Členové - nájemci jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním v domě výkon jejich práv, dodržovat pravidla obvyklá pro chování v domě, dodržovat pokyny pronajímatele pro zachování pořádku, domovní řád a jiné vnitřní předpisy družstva spojené s užíváním bytu. Člen - nájemce je povinen oznámit družstvu závadu v bytě, a to písemně a bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil nebo zjistit mohl.

 4. Pokud ví člen-nájemce předem o své nepřítomnosti, která má být delší než dva měsíce, i o tom, že byt bude po tuto dobu obtížně dostupný, oznámí to včas družstvu. Současně označí osobu, která po dobu nepřítomnosti zajistí možnost vstupu do bytu v případě, kdy toto bude nezbytně zapotřebí, nemá-li nájemce takovou osobu po ruce, je takovou osobou družstvo. Pokud nesplní člen-nájemce tuto povinnost, považuje se to za hrubé porušení povinností člena-nájemce.

 5. Družstvo má právo požadovat, aby v nájemcově domácnosti žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných podmínkách.

 6. Při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemcům výkon jejich práv a oprávněných zájmů. Výkon práv a povinností, vyplývajících z nájemního vztahu, nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.

 
Převody družstevních bytů do osobního vlastnictví člena PDF Tisk Email
Pondělí, 14 Prosinec 2020 00:00

Převody družstevních jednotek do osobního vlastnictví členů družstva
Usnesením shromáždění delegátů Bytového družstva v Orlové č. 1.1., ze dne 08.02.1999, bude každému členu družstva, který vyzval družstvo k uzavření smlouvy o převodu bytu do jeho osobního vlastnictví, když jednotka se nachází v domě družstva uvedeného v § 24, zákona 72/94 Sb., a to nejpozději do 30.06.1995, právo na převod zachováno do roku 2030 při dodržení podmínek daných zákonem č. 72/1994 Sb.
Představenstvo Bytového družstva v Orlové schválilo dne 20.04.2017 usnesením č. 57/04/2017 realizaci oprávněných převodů družstevních bytů do vlastnictví členů družstva pouze v termínu k 31. prosinci kalendářního roku s platností od 1.5.2017, s cílem eliminovat problémy v oblasti vedení účetnictví, daní, případných doplatků úvěrů a vyúčtování služeb.
Družstvo realizuje tyto převody nadále na základě zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů (viz přechodná ustanovení § 3028 odst. 3, § 3063 OZ platného od 01.01.2014, resp. zákona 311/2013 Sb., zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů).

 

 
Informace k převodu družstevního podílu PDF Tisk Email
Pátek, 11 Prosinec 2020 11:21

Informace k převodu družstevního podílu

Pokud člen družstva – převodce doručí na správu družstva Smlouvu o převodu družstevního podílu, musí být opatřena úředně ověřenými podpisy účastníků smlouvy a zároveň obsahovat tyto náležitosti:

- osobní údaje převodce a nabyvatele,

- předmět smlouvy,

- výši základního členského vkladu a členského podílu (ZČV 500 Kč, výši členského podílu lze zjistit na družstvu),

- ujednání, zda se jedná o úplatný či bezúplatný převod DP,

- ujednání, že s převodem jsou převáděna veškerá práva, včetně všech dluhů převodce vůči bytovému družstvu a dluhů bytového družstva vůči převodci, které souvisí s užíváním družstevního bytu (převod DP dle nové platné právní úpravy obsahuje i nájem bytu, který přechází na nabyvatele bez nutnosti vystavovat novou Nájemní smlouvu).

Protože převoditelnost družstevního podílu člena bytového družstva nelze dle § 736 zákona o obchodních korporacích omezit ani vyloučit, pokud nabyvatel splňuje podmínky členství, odpovídá za údaje uvedené v této smlouvě převodce. Právní účinky převodu nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné smlouvy o převodu družstevního podílu družstva, ledaže smlouva určí účinky později.

V případě, že člen družstva – převodce využije sepsání smlouvy o převodu DP v sídle BD v Orlové s využitím zaměstnanců správy družstva, je povinen nahlásit na správu družstva zmíněný převod minimálně 5 pracovních dnů před úředním dnem, ve kterém se dostaví spolu s nabyvatelem, do kanceláře č. 22 k vypracování smlouvy o převodu DP. Telefonní kontakt naleznete v rubrice KONTAKTY na úseky BD/SÚ členská evidence.

Dostaví-li se člen družstva – převodce s nabyvatelem DP na správu družstva bez předcházející domluvy či oznámení, vystavují se tak skutečnosti, že nebude možné smlouvu vystavit. Vždy je tedy lepší pro smluvní strany, v rámci urychlení jednání, domluvit veškeré náležitosti a termín předem. K převodu DP je nutno doložit úhradu poplatku za převod v aktuální výši, dle Zásady č. 10.

Výše uvedené údaje korespondují s platnou právní úpravou (nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích) a slouží družstvu ke zpracování dat potřebných do Smlouvy o převodu DP, které vypracovává správa družstva na žádost člena družstva.

 
Povinnosti člena družstva PDF Tisk Email
Úterý, 04 Srpen 2020 08:42

Člen družstva je povinen zejména:

 1. dodržovat zákon, jiné právní předpisy a stanovy a plnit rozhodnutí orgánů družstva;

 2. uhradit další členský vklad podle čl. 15, popř. čl. 16 ve stanovené výši a lhůtě podle těchto stanov a smlouvy o dalším členském vkladu;

 3. uzavřít nájemní smlouvu, platit nájemné (včetně mimořádného příspěvku do dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice podle čl. 40) a úhradu za plnění spojená s užíváním družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) nebo zálohy na ně ve stanovené výši a lhůtě splatnosti, uhradit nedoplatek z vyúčtování těchto záloh;

 4. platit nájemné za užívání družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) včetně mimořádného příspěvku do dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice a zálohy na úhradu za plnění spojená s užíváním družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) v předepsané výši a lhůtě splatnosti, vč. úhrady nedoplatku z vyúčtování těchto záloh; a to i v případě, že členovi-nájemci zanikne členství či nájem družstevního bytu ale nadále zůstane předmětný byt užívat bez právního důvodu až do doby jeho předání družstvu, vyklizení nebo provedení dražby;

 5. uhradit družstvu úrok z prodlení stanovený právním předpisem za každý den prodlení, při prodlení s platbou nájemného a úhrad za plnění spojených s užíváním bytu;

 6. hradit členské příspěvky na činnost družstva a platit úhrady za úkony družstva prováděné z podnětu nebo ve prospěch člena družstva, hradit poskytnuté služby přímo nesouvisející s užíváním družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru), a to zejména ve spojení s povolením stavebních úprav v bytě, povolením podnájmu, vypracováním prohlášení vlastníka a smlouvy o převodu bytu do vlastnictví člena, nebo s dražbou družstevního podílu, a to ve výši schválené příslušným orgánem družstva;    

 7. dodržovat domovní řád, dodržovat předpisy o požární ochraně, řádně užívat a udržovat družstevní byt nebo družstevní nebytový prostor včetně společných prostor a zařízení domu a chránit majetek družstva před ohrožením, poškozením, zničením nebo ztrátou;

 8. na základě uzavřené smlouvy o nájmu ve lhůtě stanovené družstvem převzít družstevní byt nebo družstevní nebytový prostor, v případě opožděného převzetí družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru nahradit bytovému družstvu škodu, která takto vznikne, jakož i nahradit bytovému družstvu škodu, která vznikne opožděným oznámením o tom, že daný byt člen nepřevezme;

 9. oznamovat a doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala, jakož i oznamovat družstvu veškeré změny podstatné pro vedení bytové evidence, včetně včasného oznamování změn týkajících se člena a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence, rozúčtování cen za plnění spojená s užíváním bytu a doručováním písemností;

 10. umožnit osobám pověřeným družstvem, aby po předchozím oznámení zjišťovaly technický stav družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru a stavy měřidel, prováděly revize, opravy, údržbu i instalaci měřidel a další práce nutné k řádnému provozu domů a bytů (nebytových prostorů);

 11. podílet se na základě rozhodnutí shromáždění delegátů na úhradě ztráty družstva maximálně ve výši trojnásobku základního členského vkladu, když uhrazovací povinnost nesmí být uložena ve větším rozsahu, než kolik činí skutečná výše ztráty družstva. Uhrazovací povinnost lze uložit, pokud ztráta družstva byla zjištěna řádnou nebo mimořádnou účetní závěrkou, která byla projednána shromážděním delegátů a k úhradě ztráty byl již přednostně použit nerozdělený zisk z minulých let a nedělitelný a jiné fondy, které lze k úhradě ztráty použít, a rozhodnutí shromáždění delegátů o uhrazovací povinnosti bylo přijato do jednoho roku ode dne skončení účetního období, v němž ztráta hrazená uhrazovací povinností vznikla;

 12. přispívat podle svých možností k úspěšné činnosti družstva;

 13. zdržet se všeho, co brání údržbě, opravě, úpravě, přestavbě, či jiné změně domu či pozemku, o níž bylo řádně rozhodnuto a umožnit přístup do družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) a společné části, které slouží výlučně k jeho užívání, pokud byl k tomuto předem vyzván odpovědnou osobou družstva. Stejně tak platí pro umístění, údržbu a kontrolu zařízení pro měření spotřeby vody, plynu, tepla a jiných energií, jakož i dalších společných částí domu umístěných v družstevním bytě (družstevním nebytovém prostoru);

 14. ve společenství vlastníků jednotek domu, jehož je sám i družstvo členem, jednat a hlasovat v zájmu družstva a jeho členů.

 
«ZačátekPředchozí1234DalšíKonec»

Strana 1 z 4